Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

In de MR zitten namens de ouders:
Astrid de Jager
Jan Willem Buitink

In de MR zitten namens het team:
Anne Haanstra
Esther Hooijmans 

Jaarverslag 2016/2017 MR St. Willibrordusschool:


De MR is 9 keer bijeengekomen in schooljaar 2016/2017
De samenstelling van de MR: Anne Haanstra (personeelsgeleding en notulist), Esther Hooijmans, (personeelsgeleding), Astrid de Jager (oudergeleding en voorzitter) en Jan-Willem Buitink (oudergeleding en penningmeester van het MRfonds). Het is het tweede schooljaar van de MR in deze samenstelling en taakverdeling.

Aan het begin van het schooljaar hebben wij weer een activiteitenplan voor de MR opgesteld, wat leidraad is bij de agenda. In het activiteitenplan staan welke stukken wanneer vanuit de directie aan ons voorgelegd moeten worden en wat onze inbreng daarbij is, sommige rapporten zijn ter informatie, anderen ter instemming. Het gaat dan bv om rapporten als de begroting, het formatieplan en de schoolgids. In de loop van het jaar zijn deze stukken volgens het activiteitenplan door de directie aan ons voorgelegd. We kunnen wel zeggen dat we kritisch hebben meegedacht.

Naast de vaste structuur zijn een aantal punten ingebracht, door directie en op verzoek van ouders. Terugkerend punt op de agenda was de identiteit en profilering van de school, incl. de schooltijden, TSO en NSO. We hebben meegedacht in het traject dat directie en team waren gestart, ook mbv adviesbureau Scholen met Succes.

Ook werden we door de overkoepelende MR van alle scholen (de GMR) op de hoogte gehouden van hun activiteiten. In juni mochten we onze stem uitbrengen bij de GMRverkiezingen van de leden die de scholen binnen Meer Primair daar zullen vertegenwoordigen.

We hebben ook meegedacht als het gaat om de vacatures (IB-er, zwangerschapsverlof Anne). Helaas heeft de nieuwe IB-er de school al weer verlaten voor een andere functie en is de directie op zoek naar een nieuwe geschikte en duurzame kandidaat.

Voor het MRfonds is geld besteed aan uitbreiding van het podium, wat al gebruikt is voor de musical van groep 7/8. Daarnaast is ervoor gekozen om het geld te besteden aan muziekeducatie, nl. de methode Zangexpress. Dit is een doorlopende en groeiende digitale muziekmethode incl. deskundigheidsbevordering van de leerkrachten.

Als MR kijken we positief terug op het schooljaar 2016/2017. Ook de constructieve samenwerking met directie en het College van Bestuur hebben we als prettig ervaren.