Onze visie


Kind centraal

 
Op de St. Willibrordus leert het kind leren. Wij bieden zowel op groeps- als op individueel niveau een leer- en ontwikkelingsklimaat waarin zij zich kunnen ontplooien op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied.
 
Het geloof in eigen kunnen, de wil om zelfstandig te handelen en waardering van en voor anderen, vormen een belangrijke basis waarop het kind positief-reflecterend, zelfstandig en sociaal vaardig kan functioneren in de maatschappij.
 
Wij streven naar samenwerking met alle betrokkenen rondom het kind. Daarbij is het voor ons essentieel dat we goed contact hebben met de ouder(s) en/of verzorger(s). We informeren hen proactief. Samen met alle partners, binnen en buiten de school, realiseren wij onze doelen.
 
Onze kernwaarden
 
Om bovenstaande missie te kunnen realiseren werken we vanuit de volgende 4 kernwaarden:
 
Positief pedagogisch klimaat
Het doel van ons onderwijs is dat elk kind zich binnen zijn/haar mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelt. Een positief pedagogisch klimaat is een voorwaarde om dit doel te bereiken. Elke leerling moet zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan. Belangrijk hierbij is dat het kind succes ervaart bij het dagelijks werk en zich gezien en gehoord voelt. Om onze leerlingen zo goed mogelijk te leren kennen zijn contacten met ouders vanaf het begin belangrijk. Door deze contacten en onze betrokkenheid bij de leerlingen en hun ouders proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en creëren we een positief pedagogisch klimaat.
 
Samen
Samen leer je meer dan alleen en samen kom je verder. Dit geldt voor alle vormen van samenwerking bij ons op school: tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. In een sfeer van openheid en vertrouwen gaan we respectvol om met elkaar en de omgeving. Op onze school werken de kinderen, daar waar nodig, groepsoverstijgend.
 
Professioneel
Leerlingen leren planmatig en doelgericht; samen met de leerkracht en met elkaar. We dagen leerlingen uit tot een actieve leerhouding: ze leren doelen stellen, reflecteren en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ook het leerkrachtenteam ontwikkelt zich voortdurend; gezamenlijk en individueel. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We staan open voor feedback en blijven reflecteren op ons eigen handelen.
  
Ambitieus
Wij zijn een dorpsschool waar goed onderwijs wordt gegeven. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en stimuleren hen het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast kijken we kritisch naar de ontwikkelingen in het onderwijs. Deze is voortdurend in beweging; wij kijken naar wat bij onze school past en maken hierin bewuste keuzes.