Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

In de MR zitten namens de ouders:
Astrid de Jager
Jan Willem Buitink

In de MR zitten namens het team:
Anne Haanstra
Esther Hooijmans 

Jaarverslag 2018/2019 MR St. Willibrordusschool:


De MR is 7 keer bijeengekomen in schooljaar 2018/2019 voor een reguliere vergadering.

De samenstelling van de MR was in dit schooljaar: Anne Haanstra (personeelsgeleding en notulist), Esther Hooijmans tot januari 2019 (personeelsgeleding), Rianne van der Bijl vanaf januari 2019 (personeelsgeleding), Astrid de Jager (oudergeleding en voorzitter) en Jan-Willem Buitink (oudergeleding en penningmeester). Het is het vierde schooljaar van de MR in deze samenstelling en taakverdeling.

Aan het begin van het schooljaar hebben wij weer een activiteitenplan voor de MR opgesteld, wat leidraad is bij de agenda. In het activiteitenplan staan welke stukken wanneer vanuit de directie aan ons voorgelegd moeten worden en wat onze inbreng daarbij is, sommige rapporten zijn ter informatie, anderen ter instemming. Het gaat dan bv om rapporten als de begroting, het formatieplan en de schoolgids. In de loop van het jaar zijn deze stukken volgens het activiteitenplan door de directie aan ons voorgelegd. We kunnen wel zeggen dat we kritisch hebben meegedacht.

Naast de vaste structuur zijn een aantal punten ingebracht, door directie en op verzoek van ouders. Terugkerend punt op de agenda was de personele bezetting. Buiten de reguliere vergaderingen hebben dit schooljaar ook meerdere spoedbijeenkomsten plaatsgevonden waarin de MR heeft meegedacht over de gevolgde procedures en beleid inzake de personele bezetting. In dit kader heeft de MR ook rechtstreeks contact gezocht met het College van Bestuur van de Stichting en hebben er overleggen plaatsgevonden met een afgevaardigde van het College van Bestuur.

Een tweede agendapunt dat terugkeerde was het oude MRfonds. Sinds september 2016 heeft de MR geen bijdrage meer aan ouders gevraagd, maar tot 2016 hebben er wel ouders geld aan de MR gedoneerd om te besteden aan duurzame lesmiddelen die niet door de Stichting worden bekostigd. In 2017/2018 wilden wij hiervan de methode Zangexpress bekostigen, maar uiteindelijk heeft de Stichting dit betaald. Uiteindelijk hebben we vanwege omstandigheden in schooljaar 2018/2019 dit geld niet besteed. Uitdrukkelijk streven is om aankomend schooljaar het MRfonds weloverwogen te besteden aan duurzame lesmiddelen.

Daarnaast hebben we als MR deelgenomen in de werkgroep identiteit en profilering van de school. We hebben meegedacht in het traject dat directie en team waren gestart.

Ook werden we door de overkoepelende MR van alle scholen (de GMR) en de Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (OPR) op de hoogte gehouden van hun activiteiten. In juni mochten we onze stem uitbrengen bij de GMRverkiezingen van de leden die de scholen binnen Meer Primair daar zullen vertegenwoordigen.

In december is één van de twee personeelsleden in de MR vertrokken ivm een baan elders en vervolgens werden wij geïnformeerd over het vertrek van het andere personeelslid in de MR. Dit heeft ons doen besluiten dat gewenste wisseling van oudergeleding geleidelijk moest plaatsvinden, om de aanwezige kwaliteit te borgen. Wel hebben we bij de ouders geadverteerd voor nieuwe aanwas van ouders in de MR. Dit heeft geresulteerd in één aanmelding, van een geschikte kandidaat.
 
Plan is dat dit nieuwe ouderlid vanaf schooljaar 2019/2020 deelneemt in de MR en na het volgen van de MR-cursus één van de twee zittende ouderleden vervangt. De vacante plek voor de personeelsgeleding wordt tijdelijk opgevuld door een interim personeelslid.

Als MR kijken we ondanks de roerige tijd qua lerarenbezetting op school positief terug op het schooljaar 2018/2019. De MR heeft het steeds gewaardeerd dat zij namens hun achterban (leerkrachten en ouders) gesprekspartner mocht zijn in overwegingen aangaande personeelsbeleid. Ook de constructieve samenwerking met directie en het College van Bestuur hebben we als prettig ervaren. Het doet goed dat het College van Bestuur niet alleen in woorden maar ook in daden duidelijk laat blijken dat ze veel waarde hechten aan de inbreng van de MR.
 
Medezeggenschapsraad St. Willibrordusschool te Buitenkaag
September 2019
 
 

Oudervereniging


Een oudervereniging is een vertegenwoordiging van ouders, die activiteiten organiseert en ondersteunt ten behoeve van leerlingen van een school en hun ouders.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere helpen bij de jaarlijks terugkomende feesten als Kerst, Sinterklaas en de Kinderboekenweek, maar organiseren van luizencontroles en het innen en beheren van de ouderbijdrage behoort ook tot de taken.

In de oudervereniging zitten een aantal enthousiaste ouders die er plezier in hebben om de activiteiten voor elkaar te krijgen; natuurlijk in nauwe samenwerking met het schoolteam. De oudervereniging bestaat uit verschillende functies, waaronder een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige leden. Alle leden van de oudervereniging hebben eigen projecten en/of aandachtspunten, zoals de sportdag, kerstviering, het schoolreisje etc.

Bij de meeste schoolactiviteiten kunnen we de hulp van andere ouders goed gebruiken. Zo kunnen we altijd extra handen gebruiken bij schoolactiviteiten als de sinterklaasviering en hebben we hulpouders nodig bij het schoolreisje. Daarnaast hebben we ook hulpouders nodig bij de luizencontroles, de wekelijkse was of om de leerlingen een keer ergens heen te rijden.
Aan het begin van het schooljaar krijgt u altijd een brief waarin u kunt aangeven bij welke activiteit u wilt helpen. De oudervereniging coördineert dit zo dat iedereen die zich heeft opgegeven een keer aan de beurt komt.

Eens in de 6 weken komt de oudervereniging ’s avonds bij elkaar. Tijdens deze vergadering wordt er gesproken over actuele activiteiten en andere zaken die in het belang zijn van de kinderen. Tijdens de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar bespreekt de oudervereniging wie contactpersoon wordt voor welke activiteit. Er zijn altijd twee contactpersonen per activiteit.

De oudervereniging bestaat uit Rianne Ditters (voorzitter), Marieke Zant (penningmeester),  Angela Zwetsloot (secretaris), Olga Schenk, Amanda Verdouw, Nadine van de Voorn en Barbara van Driel.