Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

In de MR zitten namens de ouders:
Astrid de Jager
Jan Willem Buitink

In de MR zitten namens het team:
Anne Haanstra
Esther Hooijmans 

Jaarverslag 2016/2017 MR St. Willibrordusschool:


De MR is 9 keer bijeengekomen in schooljaar 2016/2017
De samenstelling van de MR: Anne Haanstra (personeelsgeleding en notulist), Esther Hooijmans, (personeelsgeleding), Astrid de Jager (oudergeleding en voorzitter) en Jan-Willem Buitink (oudergeleding en penningmeester van het MRfonds). Het is het tweede schooljaar van de MR in deze samenstelling en taakverdeling.

Aan het begin van het schooljaar hebben wij weer een activiteitenplan voor de MR opgesteld, wat leidraad is bij de agenda. In het activiteitenplan staan welke stukken wanneer vanuit de directie aan ons voorgelegd moeten worden en wat onze inbreng daarbij is, sommige rapporten zijn ter informatie, anderen ter instemming. Het gaat dan bv om rapporten als de begroting, het formatieplan en de schoolgids. In de loop van het jaar zijn deze stukken volgens het activiteitenplan door de directie aan ons voorgelegd. We kunnen wel zeggen dat we kritisch hebben meegedacht.

Naast de vaste structuur zijn een aantal punten ingebracht, door directie en op verzoek van ouders. Terugkerend punt op de agenda was de identiteit en profilering van de school, incl. de schooltijden, TSO en NSO. We hebben meegedacht in het traject dat directie en team waren gestart, ook mbv adviesbureau Scholen met Succes.

Ook werden we door de overkoepelende MR van alle scholen (de GMR) op de hoogte gehouden van hun activiteiten. In juni mochten we onze stem uitbrengen bij de GMRverkiezingen van de leden die de scholen binnen Meer Primair daar zullen vertegenwoordigen.

We hebben ook meegedacht als het gaat om de vacatures (IB-er, zwangerschapsverlof Anne). Helaas heeft de nieuwe IB-er de school al weer verlaten voor een andere functie en is de directie op zoek naar een nieuwe geschikte en duurzame kandidaat.

Voor het MRfonds is geld besteed aan uitbreiding van het podium, wat al gebruikt is voor de musical van groep 7/8. Daarnaast is ervoor gekozen om het geld te besteden aan muziekeducatie, nl. de methode Zangexpress. Dit is een doorlopende en groeiende digitale muziekmethode incl. deskundigheidsbevordering van de leerkrachten.

Als MR kijken we positief terug op het schooljaar 2016/2017. Ook de constructieve samenwerking met directie en het College van Bestuur hebben we als prettig ervaren.
 

Oudervereniging


Een oudervereniging is een vertegenwoordiging van ouders, die activiteiten organiseert en ondersteunt ten behoeve van leerlingen van een school en hun ouders.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere helpen bij de jaarlijks terugkomende feesten als Kerst, Sinterklaas en de Kinderboekenweek, maar organiseren van luizencontroles en het innen en beheren van de ouderbijdrage behoort ook tot de taken.

In de oudervereniging zitten een aantal enthousiaste ouders die er plezier in hebben om de activiteiten voor elkaar te krijgen; natuurlijk in nauwe samenwerking met het schoolteam. De oudervereniging bestaat uit verschillende functies, waaronder een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige leden. Alle leden van de oudervereniging hebben eigen projecten en/of aandachtspunten, zoals de sportdag, kerstviering, het schoolreisje etc.

Bij de meeste schoolactiviteiten kunnen we de hulp van andere ouders goed gebruiken. Zo kunnen we altijd extra handen gebruiken bij schoolactiviteiten als de sinterklaasviering en hebben we hulpouders nodig bij het schoolreisje. Daarnaast hebben we ook hulpouders nodig bij de luizencontroles, de wekelijkse was of om de leerlingen een keer ergens heen te rijden.
Aan het begin van het schooljaar krijgt u altijd een brief waarin u kunt aangeven bij welke activiteit u wilt helpen. De oudervereniging coördineert dit zo dat iedereen die zich heeft opgegeven een keer aan de beurt komt.

Eens in de 6 weken komt de oudervereniging ’s avonds bij elkaar. Tijdens deze vergadering wordt er gesproken over actuele activiteiten en andere zaken die in het belang zijn van de kinderen. Tijdens de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar bespreekt de oudervereniging wie contactpersoon wordt voor welke activiteit. Er zijn altijd twee contactpersonen per activiteit.

De oudervereniging bestaat uit Rianne Ditters (voorzitter), Marieke Zant (penningmeester),  Angela Zwetsloot (secretaris), Olga Schenk, Amanda Verdouw, Nadine van de Voorn en Barbara van Driel.